Natural Gas Dehydration:

Khí được khai thác từ mỏ thường có chứa hơi nước, việc vận chuyển khí khí tự nhiên như trên có ảnh hưởng đến:

  1. Quá trình tạo Slug trong đường ống
  2. Hóa rắn nước trong đường ống gây khó khăn vận chuyển khí
  3. Việc hòa tan CO2 và H2S trong nước tạo ra ăn mòn trong quá trình vận chuyển trong đường ống.

Công nghệ áp dụng: Sử dụng chất hấp thụ TEG
Sản phẩn khí đầu ra chứa lượng nước tối đa là Max 20ppmw (weight) H20.