Sour Gas Treating:

Khí được khai thác từ mỏ thường có chứa hơi CO2, H2S,, việc vận chuyển khí khí tự nhiên như trên có ảnh hưởng đến:

  • Việc hòa tan CO2 và H2S trong nước tạo ra ăn mòn trong quá trình vận chuyển trong đường ống.

Công nghệ áp dụng: Sử dụng chất hấp thụ MDEA
Sản phẩn khí đầu ra chứa lượng Acid gas tối đa là Max 50ppmw (weight) H20.